Sách xuất bản

Thiết kế thí nghiệm & Xử lý số liệu thực nghiệm

Tác giả: TS Nguyễn Huỳnh Bạch Sơn Long, ThS Nguyễn Thái Thanh Trúc

In 500 cuốn khổ 16 x 24 cm tại Xưởng in Nhà xuất bản Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh.
Quyết định xuất bản số 299/QĐ-ĐHCNTPHCM ngày 27/10/2016.
Xác nhận đăng ký xuất bản số 3445-2016/CXBIPH/1-58/ĐHCNTPHCM ngày 11/10/2016.
Nộp lưu chiểu tháng 11/2016.

ISBN: 978-604-920-044-1