Giới thiệu

 
 
HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ XUẤT BẢN

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINH

Giấy phép thành lập1. Thông tin chung

Nhà xuất bản Đại học Công nghiệp Tp Hồ Chí Minh

Trụ sở: 12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4, quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 3894 0390 ( nội bộ 816, 800) - Fax: 3994 0650

Ngày thành lập: 08/4/2010

Giám đốc: Thạc sĩ Trần Văn Thắng – Phó Hiệu trưởng


Phó Giám đốc: Thạc sĩ Trương Ngọc Thơi
2. Chức năng, nhiệm vụ
2.1. Chức năng

        Nhà xuất bản ĐH Công nghiệp Tp HCM có chức năng xuất bản sách phục vụ cho công tác giảng dạy của giảng viên và học tập của sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Tp Hồ Chí Minh nói riêng và các trường đại học nói chung. Xuất bản sách, tài liệu phục vụ cho công tác bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục, phục vụ việc nghiên cứu khoa học;

 Xuất bản, in ấn và phát hành giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo, tài liệu tham khảo, công trình nghiên cứu khoa học phục vụ cho giảng dạy, học tập, nghiên cứu, tư vấn của Trường.

 Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các công tác hành chính, phát hành của nhà xuất bản, sản xuất sách giáo khoa phát hành nội bộ và in ấn các loại giấy, tờ hồ sơ,quản lý và bảo dưỡng xưởng in và các loại thiết bị photocopy.

2.2. Nhiệm vụ

 Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch xuất bản, in ấn và phát hành dài hạn, hàng năm các ấn phẩm kinh tế, quản trị kinh doanh và các ấn phẩm chuyên ngành khác thuộc Trường sau khi Hiệu trưởng phê duyệt;

 Tiếp nhận các đề tài, tổ chức biên soạn, biên tập, xuất bản sách giáo khoa, giáo trình, chuyên khảo, tài liệu phục vụ cho giảng dạy, học tập thuộc các hệ, bậc học của Trường;

 Tổ chức biên soạn, biên tập, xuất bản sách chuyên khảo, các tài liệu tham khảo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ phục cho các nhà quản lý kinh tế, quản trị kinh doanh và các độc giả quan tâm;

Biên tập, xuất bản các công trình nghiên cứu khoa học về quản lý, kinh tế, quản trị kinh doanh… của các nhà khoa học trong và ngoài Trường; xuất bản phẩm các loại từ điển về công nghiệp, kinh tế;

Tổ chức in ấn, giáo trình, tài liệu, cho các đối tượng trong và ngoài Trường;

Tổ chức phát hành hoặc liên kết phát hành sách, giáo trình, tài liệu cho các đối tượng có nhu cầu trong và ngoài Trường;

Xuất bản các ấn phẩm khác như: bưu thiếp, tranh ảnh, lịch các loại, catalog, mẫu chứng chỉ, mẫu chứng từ…;Tổ chức khai thác có hiệu quả hoạt động Siêu thị sách nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy của giảng viên và học tập của sinh viên.

3. Giới thiệu về Ban lãnh đạo và nhân sự chủ chốt

- Giám đốc: Thạc sĩ Trần Văn Thắng - Phó Hiệu trưởng

-  Phó Giám đốc: Thạc sĩ Trương Ngọc Thơi - Trưởng đơn vị

-  Nguyễn Phú Quí - Chuyên viên (Tổ trưởng)

- Đoàn Thanh Điền - Biên tập viên

- Nguyễn Diệu Linh - Biên tập viên (kiêm nhiệm)

- Nguyễn Thị Hà - Biên tập viên (kiêm nhiệm)

4. Cơ cấu tổ chức

Theo Quyết định thành lập, NXB ĐH Công nghiệp Tp Hồ Chí Minh, là đơn vị sự nghiệp có thu, có con dấu và tài khoản riêng. Hoạt động trực thuộc Trường Đại học Công nghiệp Tp HCM. Nhà xuất bản gồm có Ban Giám đốc, các trưởng, phó phòng ban chức năng và có 4 biên tập viên cơ hữu.

5. Đội ngũ cán bộ

Hiện nay, Nhà xuất bản ĐHSP có 21 cán bộ, nhân viên  (02 cán bộ kiêm nhiệm biên tập viên, 13 nhân viên hợp đồng ngắn hạn). Số nhân viên hợp đồng hưởng lương theo kết quả sản xuất (tự trả lương theo lợi nhuận sản xuất và kinh doanh hàng tháng).
Trình độ cán bộ: 02 Thạc sĩ, số còn lại có trình độ đại học và cao đẳng.

6. Phân công nhiệm vụ cụ thể Ban Giám đốc

6.1. Giám đốc

Chịu trách nhiệm quản lý Nhà xuất bản mọi mặt, đảm bảo đúng quy chế về tổ chức và hoạt động của Nhà xuất bản do Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp Tp HCM ban hành; chịu trách nhiệm trước Pháp luật Nhà nước và trước Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp Tp Hồ Chí Minh về mọi mặt hoạt động của Nhà xuất bản;

Xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ ngắn hạn và dài hạn cho Nhà xuất bản để có những xuất bản phẩm chất lượng cao phục vụ công tác đào tạo trong và ngoài  Nhà trường;

Lãnh đạo việc xây dựng và triển khai kế hoạch, phương hướng, mục tiêu đã định; cùng với Phó Giám đốc, Tổng biên tập chịu trách nhiệm về chất lượng nội dung, hình thức xuất bản phẩm và tiêu thụ xuất bản phẩm;

Tổ chức bộ máy quản lý các mặt hoạt động và lề lối làm việc của Nhà xuất bản nhằm nâng cao chất lượng xuất bản phẩm và hạ giá thành xuất bản phẩm; tổ chức thực hiện chế độ hạch toán kinh tế trong mọi hoạt động của Nhà xuất bản; ban hành định mức lao động và chế độ chính sách đối với mọi hoạt động của Nhà xuất bản;

Hoạch định kế hoạch nhân lực, đưa ra quy trình tuyển chọn và đào tạo cán bộ, nhân viên, xác định quyền hạn, trách nhiệm của các cấp quản lý từ  Phó Giám đốc đến Trưởng các phòng, ban trong Nhà xuất bản;

Chỉ đạo việc xây dựng, phát triển cơ sở vật chất của Nhà xuất bản, cải thiện điều kiện làm việc và đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, nhân viên.

6.2. Phó Giám đốc

Phó Giám đốc - Tổng biên tập là người giúp việc cho Giám đốc quản lý, chỉ đạo khối biên tập; cùng với Giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật Nhà nước và Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp Tp HCM về chất lượng tư tưởng, nội dung khoa học và nghệ thuật của các xuất bản phẩm;

Chịu trách nhiệm về việc chỉ đạo xây dựng kế hoạch xuất bản và tổ chức triển khai kế hoạch đã được duyệt;

Chịu trách nhiệm tổ chức biên soạn, thẩm định, biên tập và chế bản các bản thảo theo kế hoạch đã được duyệt. Cùng với Giám đốc, Phó Giám đốc chỉ đạo các phòng, ban xây dựng định mức lao động và chế độ chính sách đối với các mặt hoạt động của Nhà xuất bản;

Duyệt can, market bìa, ký trích ngang kế hoạch xuất bản và lệnh phát hành xuất bản phẩm;

Chỉ đạo  xây dựng và thực hiện kế hoạch in ấn, phát hành xuất bản phẩm; quản lý tài chính, cơ sở vật chất trang thiết bị của Nhà xuất bản;

Chịu trách nhiệm tổ chức liên doanh liên kết xuất bản và phát hành xuất bản phẩm với các đơn vị trong và ngoài Trường ĐH Công nghiệp Tp HCM;

Ký các hợp đồng kinh tế với các đối tác in ấn, xuất bản và phát hành;

Cùng với Giám đốc, Tổng biên tập chỉ đạo các đơn vị xây dựng định mức lao động và chế độ chính sách đối với các mặt hoạt động của Nhà xuất bản;

Chịu trách nhiệm điều hành, giải quyết một số công việc khác do Giám đốc phân công hoặc uỷ quyền khi Giám đốc vắng mặt.

7. Phân công nhiệm vụ cụ thể các phòng, ban chức năng

7.1. Bộ phận Văn phòng

Giúp Giám đốc tổ chức bộ máy Nhà xuất bản phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ được giao. Xây dựng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng, ban; xây dựng các quy định, nội quy làm việc của cơ quan;

Thực hiện công tác hành chính văn thư, thu thập và sử lí thông tin thuộc các lĩnh vực hoạt động của Nhà xuất bản. Giúp Giám đốc tổng hợp tình hình và dự thảo các báo cáo hàng tháng, hàng quý, hàng năm. Giao dịch với các cơ quan có thẩm quyền để xin giấy phép xuất bản, xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật; tổ chức các hoạt động dịch vụ và phục vụ của Nhà xuất bản bao gồm dịch vụ in ấn, photo và Siêu thị sách;

Giúp Giám đốc bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, nhận xét cán bộ, quản lý hồ sơ, quản lý lao động; nghiên cứu đề xuất các biện pháp tổ chức thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, nhân viên: tiền lương, tiền công tác phí, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các hình thức khen thưởng, kỷ luật…;

Giúp Giám đốc soạn thảo các hợp đồng in, hợp đồng liên kết xuất bản, viết trích ngang kế hoạch xuất bản; nộp lưu chiểu, lưu biếu xuất bản phẩm;

Quản lý in bao gồm: xây dựng mạng lưới các đối tác in, đưa các bản thảo tinh đã được duyệt của Nhà xuất bản xuống nhà in, kiểm tra hợp đồng in; theo dõi, quản lý chất lượng, số lượng và tiến độ in; tổ chức nghiệm thu và nhập kho ấn phẩm;

Chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng kế hoạch và phương án xây dựng cơ sở vật chất, phương tiện làm việc của cơ quan; phương án bảo vệ kho tàng, tài sản, điện nước, nhà cửa của cơ quan; tổ chức phòng chống hoả hoạn, bão lụt;

Giúp Giám đốc lập kế hoạch sản xuất từng tháng, quý và theo dõi kế hoạch sản xuất, kế hoạch phát hành và hợp tác, liên kết xuất bản với các đơn vị trong và ngoài Trường trong lĩnh vực xuất bản.

7.2. Bộ phận Kế toán

Giúp Giám đốc xây dựng và thực hiện chế độ thu chi tài chính, quản lý tài chính, tài sản; tổ chức hạch toán kinh doanh các xuất bản phẩm; chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các hoạt động tài chính - kế toán và chịu sự chỉ đạo nghiệp vụ của cơ quan tài chính cấp trên;

Giúp Giám đốc huy động vốn, quản lý, sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả; theo dõi việc sử dụng và quản lý tài sản; kiểm tra các chi phí sản xuất thông qua các khoản mục giá thành, tập hợp chi phí để tính giá thành từng xuất bản phẩm, hạch toán tiêu thụ, tính lỗ lãi, tính lập quỹ, theo dõi và trực tiếp thực hiện nộp thuế;

Mở sổ theo dõi số lượng, giá trị của các xuất bản phẩm (xuất, nhập, tồn kho); quản lý hoá đơn bán hàng, thu tiền bán hàng; thu phí liên kết xuất bản; phối hợp với phòng Phát hành theo dõi đòi nợ theo hợp đồng bán sách;

Chịu trách nhiệm thanh toán các khoản chi phí xuất bản: thẩm định, biên tập, chế bản, in ấn, nhuận bút… và tiền lương cho cán bộ, nhân viên;

Giúp Giám đốc thi hành các chủ trương, chính sách về tài chính, thực hiện tốt việc hạch toán kinh tế, đảm bảo thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách; nộp lợi nhuận, khấu hao tài sản cố định, trích lập quỹ theo chế độ và tham gia phân phối lợi nhuận của đơn vị sự nghiệp có thu;

Tham gia nghiên cứu đề xuất các chế độ chính sách về kinh tế nói chung, chế độ kinh tế xuất bản nói riêng như: giá cả, công in, phí phát hành, chế độ nhuận bút, công tác phí, chế độ vượt giờ…; quản lí, theo dõi và cấp phát tem chống giả;

Theo dõi, quản lý các nguồn kinh phí sự nghiệp, kinh phí trợ giá, và các nguồn kinh phí khác;

Soạn thảo và theo dõi việc thực hiện các hợp đồng kinh tế, tổ chức thanh lý các hợp đồng kinh tế và hợp đồng in;

Tiếp nhận bản thảo, thẩm định sơ bộ trình Giám đốc duyệt trước khi chuyển bản thảo đến phòng biên tập đã được biên tập sửa chữa và ra bản can;

Đăng ký xuất bản với Cục Xuất bản; nộp lưu chiểu theo quy định của Luật Xuất bản; theo dõi in để không xảy ra sai sót trong quá trình in; nghiệm thu sản phẩm và phát hành;

Hợp đồng với nhà in, các cơ sở phát hành, hợp đồng liên doanh, liên kết, dịch vụ in ấn, xuất bản…; quản lý bộ phận kế toán; quản lý nguồn vốn; quản lý hồ sơ chứng từ kế toán;

Tổ chức hạch toán, thanh quyết toán và mở sổ theo dõi quản lý công nợ; đảm bảo nghĩa vụ thuế và giao nộp ngân sách; theo dõi tài sản cố định hàng hóa xuất, nhập, cân đối tài sản. 

7.3. Ban biên tập

Ban biên tập chịu trách nhiệm khai thác và tập hợp đề tài, xây dựng kế hoạch xuất bản hàng tháng, hàng quý, hàng năm; tổ chức  thẩm định, biên tập, và sửa bài các bản thảo đã được lãnh đạo Nhà xuất bản duyệt theo đúng tiến độ.  Tổ chức, thẩm định, xây dựng bản thảo, khai thác bản thảo trong và ngoài nhà xuất bản; biên tập bản thảo và chịu trách nhiệm về nội dung bản thảo;

Đối chiếu các bản in thử với các bản gốc và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bài in thử cuối cùng trước khi đưa ra in; xây dựng và quản lý đội ngũ cộng tác viên là giảng viên của Trường và cộng tác viên bên ngoài;

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và Tổng biên tập về chất lượng tư tưởng, nội dung khoa học và mỹ thuật của các xuất bản phẩm;

Đề xuất các đề tài phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Nhà xuất bản; tổ chức bản thảo các đề tài đã được duyệt: từ khâu xây dựng đề cương, thông qua đề cương, soạn thảo hợp đồng tác giả, theo dõi tiến độ biên soạn của tác giả đến việc tổ chức thẩm định, biên tập, sửa bài;

Giúp Giám đốc xây dựng định mức biên tập, sửa bài và các chế độ chính sách của Nhà xuất bản;

Xác định số lượng in, giá bìa, chế độ nhuận bút tác giả, thù lao cho các cộng tác viên biên tập, sửa bài;

Sửa bài chính xác, đúng pháp luật nhằm đáp ứng được các yêu cầu của kế hoạch sản xuất in ấn, phát hành: đúng tiến độ, chất lượng cao, hình thức trình bày xuất bản phẩm đẹp;

Kiểm tra chất lượng ấn phẩm trình Tổng biên tập ký duyệt nghiệm thu sản phẩm in; chuyển ấn phẩm đã được nghiệm thu cho phòng Tổng hợp để nhập kho và làm thủ tục lưu chiểu, lưu biếu, phát hành. 

7.4. Bộ phận chế bản, bình bản

Có nhiệm vụ tổ chức chế bản đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ; phát hiện và cùng các ban biên tập sửa chữa các sai sót về nội dung, kỹ thuật, mỹ thuật;

Chịu trách nhiệm truớc Giám đốc và Tổng biên tập về trình bày kỹ thuật  của xuất bản phẩm; chất lượng bản can, phim ảnh minh họa;

Chịu trách nhiệm lưu giữ bản thảo trên máy tính (ổ C) hoặc đĩa CD; sửa chữa, làm lại hoặc làm bổ sung một số trang can, hình minh hoạ theo yêu cầu của Tổng biên tập và các ban biên tập khi tái bản;

Triển khai các thao tác bình bản in đúng tiến độ để kịp in ấn các tài liệu, nhất là các tài liệu của Trường, của các khoa, phòng, ban. 

7.5. Tổ trưởng sản xuất

Chịu trách nhiệm và phối hợp với ban biên tập và các phòng, ban chức năng khác trong việc marketing, quản lý các bản in, photo của Nhà xuất bản, nắm bắt nhu cầu xã hội để tham mưu cho Giám đốc về kế hoạch xuất bản, số lượng in, giá bán buôn, bán lẻ;

Giao dịch với khách hàng trong và ngoài Nhà trường để tìm kiếm nguồn hàng sản xuất theo quy định của Giám đốc;

Báo cáo định kỳ tình hình in ấn, photo sách, tài liệu phục vụ dạy học trong và ngoài Nhà trường;

Theo dõi, quản lý các hợp đồng in sách, tài liệu; theo dõi đòi nợ các hợp đồng in sách, photo tài liệu chưa thanh toán kịp thời;

Theo dõi quản lý hoạt động của xưởng in, phòng photo về: tiến độ, về quá trình sản xuất, về thu nhập hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng; về vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy;

In ấn chương trình, giáo trình; sao chép các tài liệu cho thư viện; In sách giáo khoa phát hành nội bộ; sản xuất và phát hành bìa văn bằng chứng chỉ các loại; sản xuất và in ấn các loại giấy tờ hồ sơ tuyển sinh;

In ấn các loại giấy thi, bì đựng bài thi sử dụng trong nội bộ trường; In lịch, phát hành lịch hàng năm theo kế hoạch đã đăng ký với Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông); quản lý và bảo dưỡng các loại thiết bị photocopy, in;

Kinh doanh các mặt hàng về in ấn, photocopy cho các đối tác theo đơn đặt hàng; thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do Hiệu trưởng phân công.

7.6. Siêu thị sách

Kinh doanh các mặt hàng văn phòng phẩm, các thiết bị dạy học phục vụ cho cán bộ, giảng viên và sinh viên Nhà trường;

Kinh doanh sách chuyên khảo, tham khảo trong và ngoài Nhà trường;

Phát hành và kinh doanh các sản phẩm quà lưu niệm;

Triển khai hoạt động Internet một cách có hiệu quả nhằm phục vụ cho sinh viên học tập và nghiên cứu khoa học;

Kinh doanh các mặt hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng của sinh viên;

Giới thiệu các giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ cho việc nghiên cứu, học tập của sinh viên;

Siêu thị sách phải tổ chức, sắp xếp lại các gian hàng để hoạt động ngày càng hiệu quả  hơn. Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc mua bán, phục vụ cán bộ, giảng viên, sinh viên.

 

Trên đây là kế hoạch hoạt động của Nhà xuất bản. Rất mong nhận được sự chỉ đạo, của Ban giám hiệu, sự hợp tác của các khoa, phòng ban để chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Trân trọng cảm ơn./.

  
                                                                                    KT. GIÁM ĐỐC
                                                                                   PHÓ GIÁM ĐỐC

 
                                                                             TRƯƠNG NGỌC THƠI