Xuất bản phẩm


Giới thiệu

Nhà xuất bản Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 433/ĐHCN-TCHC ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh, Giấy phép thành lập Nhà xuất bản số 447/GP-BTTTT ngày 08 tháng 9 năm 2015


Xem tiếp